stars

قوانین حفظ حریم شخصی
  • وب سایت آگهی ها 24 از طریق کوکی، آدرس ایمیل، شماره تلفن تماس مشتریان را جمع آوری می کند، اما این اطلاعات به صورت محرمانه نزد وب سایت آگهی ها 24 موجود است. وب سایت آگهی ها 24 این اجازه را دارد که از طریق این اطلاعات مشتریان را برای دریافت خدمات بهتر و یا اطلاع رسانی های آتی آگاه سازد.
  • وب سایت آگهی ها 24 اطلاعات ذکر شده در بند بالا را در اختیار سایر شرکت ها برای بهره بردارهای تجاری قرار نخواهد داد.
  • تمامی اطلاعات دریافت و پرداخت مبالغ از طریف گذرگاه امن SSL صورت خواهد گرفت بدینوسیله تمامی مشتریان اطمینان حاصل خواهند کرد که اطلاعات مربوط به امورمالی خودشان به صورت ایمن ردوبدل هواهد شد.
  • وب سایت آگهی ها 24 اطلاعات مربوط به مشتریان خود را هیچگاه در اختیار سایر مشتریان و یا سایر مراکز قرار نخواهد داد مگر از طریق حکم قضایی قانونی که از یکی از مراجع قضایی صادر شده باشد.